Archive
All-Union Conferences, Seminars, Symposiums, Schools
Second All-Union Conference in Programming
Proceedings of the Conference
Session V
Session V
I.B.Zadykhailo et al:"OS IPM for BESM-6"; I.A. Bakharev et al: "OS IPM supervisor"; I.B. Zadykhailo et al: "OS IPM monitor"; B.A. Abel'masov et al: "External memory management in OS IPM"; A.A. Eltarenko et al: " Task and process management in OS IPM"; I.A. Bakharev et al: "Teletype management and debugging in OS IPM"; A.I. Iliushin, G.P. Khovanskaya: "OS IPM archive"

Original document language: russian
Authors: Boris D. Abelmasov, Igor Alekseyevich Bakharev, Alexandr Georgievich Borisov, Alexandr Alekseyevich Yeltarenko, Anatolii Vasilievich Zhuchkov, Igor Borisovich Zadykhailo, Liana Arsenievna Zelenina, Irena Kharitonovna Zusman, Alexander I. Ilyushin, Anatoli B. Imshenetski, Sergei S. Kamynin, Dmitri N. Kartashev, Yuli L. Ketkov, Dmitri A. Koryagin, Viktor A. Kryukov, Eduard Z. Lyubimsky, Oleg A. Maklashin, Antonina I. Mamaeva, Valeri M. Mikhelev, Lev A. Pozdnyakov, Yuliya M. Starovoitova, Tatiana A. Trosman, Vladimir F. Tyurin, Sergei A. Usov, Galina P. Khovanskaya, Vsevolod S. Shtarkman, Nikolai I. Shulepov, Michael R. Shura-Bura

Images of pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42


Back
Next document (Session G)
Previous document (Session B)

Switch to Russian | Search | Advanced search | Folders | Themes
Home Help in Russian Webmaster © Ershov's Institute of Informatics Systems, 2000-2016